NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SK BAKOV NAD JIZEROU

napsal Roman Vaněk
27. června 2018

§ 1

Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená fotbalovým oddílem SK Bakov nad Jizerou (IČO 14800136), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků ve sportovním areálu.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku ve sportovním areálu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2

Sportovní areál Pod Stráněmi

 1. Sportovní areál slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně provozovatel SK Bakov nad Jizerou.
 2. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou sportovní areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s provozovatelem areálu SK Bakov nad Jizerou
 3. Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je oprávněna též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3

Pobyt ve sportovním areálu

 1. Každá osoba uvnitř sportovního areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude vyveden.
 2. Sportovní areál je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem akce z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném provozovatelem sportovního areálu SK Bakov nad Jizerou.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Policie ČR zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve sportovním areálu ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4

Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do sportovního areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Policie ČR jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do sportovního areálu nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do sportovního areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v ČR zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5

Chování ve sportovním areálu

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení sportovního areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru sportovního areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6

Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :
  1. Rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
  2. Zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně
  3. Spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
  4. Láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
  5. Ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení
  6. Tyče pro vlajky či transparenty
  7. Mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
  8. Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
  9. Zvířata
  10. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele sportovního areálu
 2. Dále je návštěvníkům zakázáno :
  1. Vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
  2. Lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
  3. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů)
  4. Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
  5. Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
  6. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
  7. Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety
  8. Překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
 3. SK Bakov nad Jizerou je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody nebo zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do sportovního areálu.

§ 7

Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř sportovního areálu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem SK Bakov nad Jizerou.

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce fotbalového klubu a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR.

§ 9

Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání sportovního areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Provozovatel sportovní či společenské akce odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli akce.

§ 10

Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni a postihnuti zákazem vstupu do sportovního areálu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti SK Bakov nad Jizerou nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád je účinný od soutěžního ročníku 2011/2012.

NEDÁVNÉ PŘÍSPĚVKY